پسرم امروز اومده بهم میگه :مامان من نمی خوام دلقک شماره یک باشم .

 می گم کی به تو گفته دلقکی ؟

جواب میده داداش میگه من دلقک شماره یک هستم و خودش شماره دو .اما من می خوام سومی باشم.

میگم چرا سوم ؟ 

شما که دو نفر هستید .

میگه:دلقک اولی  بابا باشه، دومی داداش، سوم من و تو هم دلقک چهارم باش .

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');